EGA handicapregler.
Golfens handicapsystem är unikt inom idrotten och gör det möjligt för golfspelare av varierande skicklighet att tävla mot varandra samtidigt som spelarna har möjlighet att se sin utveckling över tid.
Sverige följer Europeiska Golfförbundets handicapsystem, EGA Handicapregler. Dessutom används United States Golf Associations banvärderingssystem för att bedöma golfbanors svårighetsgrad så att scorer från olika banor blir jämförbara.
Spelaren ska även rapportera exceptionellt bra resultat från ronder som egentligen inte räknas för handicapsättning till handicapkommittén på hemmaklubben, till exempel matchspel och parspel. Det är hemmaklubbens handicapkommitté som bestämmer över sina medlemmars handicap, gör bedömningar av medlemmars allmänna spelstandard och meddelar justeringar som görs av medlemmarnas handicap.
Det är spelarens ansvar att registrera så många ronder som möjligt, både bra och mindre bra och alltid sträva efter att göra sitt bästa under en handicaprond.
Handicapkommittén arbetar enligt följande:
• Handicaprevision
Minst en gång om året ska handicapkommittén göra en handicaprevision för samtliga medlemmar som har minst åtta registrerade handicapronder de senaste 24 månaderna.
Registreringen görs genom en rapport i GIT och lämpligen direkt efter årsskiftet. Rapporten kan även användas som underlag för revision av enskild spelare.
• Justering av felaktig handicap
Om handicapkommitté anser att en medlem har en felaktig handicap ska justering göras på allmän spelstandard.
Uppfattningen kan baseras på extrema resultat i tävling. Om spelare notoriskt höjer sig på sällskapsronder och sänker sig på tävlingsronder, kan detta ses som ett onormalt mönster som kan föranleda justerad handicap.
Oftast upplever medlemmen att golfspelet blir roligare med en mer rättvis handicap.
• Tävlingshandicap
Tävlingsledningen kan i sina villkor för tävling ange att det krävs tävlingshandicap för att spelare ska tas med i resultatlistan. Tävlingshandicap kan enbart erhållas genom att spelaren registrerar fyra handicapronder under föregående eller innevarande år. Kravet ställs för att säkerställa att deltagarna har rättvisande handicap – ju fler registrerade handicapronder, desto mer rättvisande handicap.

• Sänkning av gästspelares spelhandicap
Handicapkommittén och tävlingsledningen kan också för en specifik tävling sänka en gästspelares spelhandicap om tävlingsledningen anser att den är för hög. Sänkningen gäller bara för den specifika tävlingen och gästspelarens hemmaklubb ska informeras.
För mer information:
Du hittar fullversionen av EGA Handicapregler på golf.se – sök på handicapregler.