LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR HÄLLA GOLFKLUBB 2015

  1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE

1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel
Utförlig information om RF:s och SGF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på www.rf.se och www.golf.se

1.2 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter 2Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

1.3 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. På följden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald före start i nästa tävling.

1.4 Öppen golf
Rätt att delta i svensk golftävling tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen. Undantag görs för internationella amatörtävlingar, vissa branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.

GENERELLA LOKALA REGLER

2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig

2.2 Följande markeringar gäller på banan

Banmarkering Innebörd  Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2008-2011”)
Vit Out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark Under Arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA – spel förbjudet Bilaga 1-B (2a)
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

 

 

  1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlor vid kansliet och 1:a tee och på hemsidan (www.hallagk.se)

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Out of bounds (Regel 27-1)
a  Outstolpar mot drivingrange, mot östra gärdet och utefter åsen
b, Outstolpar mellan 1:ans tee och bakom 9:ans green

 

3.2 Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret

3.3 Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
b. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.

3.4 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Grön/vita stolpar/plattor (nybörjartee) är oflyttbara hindrande föremål.

 3.5 Skydd av unga träd
Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b

3.6 Avståndsmätare
Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om spelaren under den fastställda ronden använder en avståndsmätare som skulle kunna bedöma  eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1. Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.

Plikt, om inte annat sägs i regeln: Matchspel – Förlust av hålet. Slagspel – Två slag.

GENERELLA TÄVLINGSREGLER

4.1 Caddieförbud i juniortävlingar 

En spelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden.
Plikt: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse skett; maximal plikt per rond – Fyra slag.
Match eller slagspel – Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. En spelare som har en caddie i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, se till att han följer regeln under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

4.2 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel

Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln.
Plikt: Om en spelare överskrider tidsgränsen – Varning; Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen – Ett slag; Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen – Två slag
Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – Diskvalifikation
En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/ett pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
Anm. 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
Anm. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
Anm. 3: Spelare bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning respektive pliktslag.

 4.3 Persontransporthjälpmedel (PT)

Spelare skall gå hela tiden under den fastställda ronden.
Plikt: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond – Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett; maximal plikt per rond – Fyra slag.
Match eller slagspel – Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål.
Poängbogey: Se Regel 32-1b.
Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäcks. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

4.4 Starttid

Om spelaren anländer till den plats där han skall starta eller till den plats där omstart skall ske när tävlingsledningen beordrat återupptagande av spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.

 5 TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlor vid kansliet och 1:a tee och på hemsidan(www.hallagk.se)

Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 5.1 Övningsspel Regel 7-1b
Övningsspel vid slagspelstävlingar är på tävlingsdagen tillåtet på övningsgreenerna, övningsområdet/övningsbunkern samt på eller intill övningsgreenen vid 1:a hålet.

Plikt: Diskvalifikation.

5.2 Avbrott i spel
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.

Följande signaler används:
Avbryt spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Spelarna tar omedelbart skydd vid sidan av fairway.
Avbryt spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Vänta på besked från tävlingsledningen.
Återuppta spelet – Två korta signaler upprepade gånger.
Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt Regel 33-7.

5.3 Tee i handicaptävling
Om inte annat sägs i villkor för tävlingen skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel – motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel – två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.4 Inlämning av scorekort
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

6  VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

6.1 Registrerade ronder i GIT
För att få pris i klubbens tävlingar, med undantag av seniorgolftävlingar, krävs att spelaren har minst 4 ronder registrerade i GIT-systemet 12 månader bakåt i tiden räknat från anmälningstidens utgång.

6.2 Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen på golfterminalen eller via golf.se. Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från start, utan giltig anledning, debiteras med dubbla gällande startavgift

6.3 Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 11,4
Klass B handicap 11,5 till 18,4
Klass C handicap 18,5 till 36,0
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

6.4 Särskiljning
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 9 och därefter hål 1 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 6.5 Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 7 ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlor vid klubbrummet och vid 1:a tee samt på hemsidan.

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

7.1 Spel i baddräkt eller bar överkropp tillåts inte.

7.2 Golfskor med metallspikar bör inte användas.

7.3 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

7.4 Det får vara högst fyr spelare i bollen och vid köbildning skall tre—och fyrbollar skapas.

7.5 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

7.6 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

 7.7 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

7.8 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas samt greenlagare.

7.9 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.

 7.10 För att få flyt i spelet gäller max 4 slag över hålets par. Därefter måste bollen tas upp. Räkna 5 slag över par.

7.11 Vid borttappad boll, leta högst 2 minuter. Om bakomvarande boll väntar, släpp förbi dem och leta i högst 3 minuter till.

7,12 Övningsspel med flera bollar på banan är ej tillåtet. Ej heller får rangebollar användas vid spel på banan.

7.13 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

7.14 Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker. Ej heller får vagnar eller ställas eller läggas på green.

7.15 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

7.16 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

EGA Handicapregler

EGA handicapregler.
Golfens handicapsystem är unikt inom idrotten och gör det möjligt för golfspelare av varierande skicklighet att tävla mot varandra samtidigt som spelarna har möjlighet att se sin utveckling över tid.
Sverige följer Europeiska Golfförbundets handicapsystem, EGA Handicapregler. Dessutom används United States Golf Associations banvärderingssystem för att bedöma golfbanors svårighetsgrad så att scorer från olika banor blir jämförbara.
Spelaren ska även rapportera exceptionellt bra resultat från ronder som egentligen inte räknas för handicapsättning till handicapkommittén på hemmaklubben, till exempel matchspel och parspel. Det är hemmaklubbens handicapkommitté som bestämmer över sina medlemmars handicap, gör bedömningar av medlemmars allmänna spelstandard och meddelar justeringar som görs av medlemmarnas handicap.
Det är spelarens ansvar att registrera så många ronder som möjligt, både bra och mindre bra och alltid sträva efter att göra sitt bästa under en handicaprond.
Handicapkommittén arbetar enligt följande:
• Handicaprevision
Minst en gång om året ska handicapkommittén göra en handicaprevision för samtliga medlemmar som har minst åtta registrerade handicapronder de senaste 24 månaderna.
Registreringen görs genom en rapport i GIT och lämpligen direkt efter årsskiftet. Rapporten kan även användas som underlag för revision av enskild spelare.
• Justering av felaktig handicap
Om handicapkommitté anser att en medlem har en felaktig handicap ska justering göras på allmän spelstandard.
Uppfattningen kan baseras på extrema resultat i tävling. Om spelare notoriskt höjer sig på sällskapsronder och sänker sig på tävlingsronder, kan detta ses som ett onormalt mönster som kan föranleda justerad handicap.
Oftast upplever medlemmen att golfspelet blir roligare med en mer rättvis handicap.
• Tävlingshandicap
Tävlingsledningen kan i sina villkor för tävling ange att det krävs tävlingshandicap för att spelare ska tas med i resultatlistan. Tävlingshandicap kan enbart erhållas genom att spelaren registrerar fyra handicapronder under föregående eller innevarande år. Kravet ställs för att säkerställa att deltagarna har rättvisande handicap – ju fler registrerade handicapronder, desto mer rättvisande handicap.

• Sänkning av gästspelares spelhandicap
Handicapkommittén och tävlingsledningen kan också för en specifik tävling sänka en gästspelares spelhandicap om tävlingsledningen anser att den är för hög. Sänkningen gäller bara för den specifika tävlingen och gästspelarens hemmaklubb ska informeras.
För mer information:
Du hittar fullversionen av EGA Handicapregler på golf.se – sök på handicapregler.